คณะกรรมการ
นายมานะ โกทัน
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
นายอลงกร จินดาทิพย์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
น.ส.นุชรีย์ นุ่มภักดี
เลขานุการ
น.ส.ณัฐกฤตา อ่อนนิ่ม
เหรัญญิก
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
กรรมการดำเนินการ
นายธีระพนธ์ วินิจศร
กรรมการดำเนินการ
นายวิรัช รักขิตธรรม
กรรมการดำเนินการ
นายณรงค์ เพ็ชรแจ่ม
กรรมการดำเนินการ
นายอาณัติ ยุวนะวณิช
กรรมการดำเนินการ
น.ส.ยุวดี ชำนาญไพร
กรรมการดำเนินการ
นายทศวรรษ จันตะเภา
กรรมการดำเนินการ
นายวีระพนธ์ วินิจศร
กรรมการดำเนินการ
นางรุ่งตะวัน คูหาวิชานันท์
กรรมการดำเนินการ
น.ส.สุนันทา สิงห์เถื่อน
กรรมการดำเนินการ
บัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯ